Wednesday, 24 November 2010

Prayer

Mahabaging Ama, ako po ay nanalangin hindi lng po para sa kaligtasan ng aking pamilya at sarili, ako po ay dumudulog sa inyo para rin sa mga taong nagdurusa dahil sa walang hustiya...

Ama, nawa ay dinggin mo ang kanilang panalangin, nawa kanilang makamit ang hustiya nararapat.
nawa po ang kanilang mga sugat ay Iyong hilumin sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Nawa bigyan mo sila ng kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad..

Huli, Ama nawa ang mga taong walang habag sa pagpapataw ng pagdurusa ng ibang tao ay iyong pong gabayan at nawa ang Iyong liwanag ang magsilbing daan upang usigin sila ng kanilang konsyensya.

Salamat oh Ama sa buhay na iyong binigay at pinahiram... salamat.
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...